Lover

Lover for Nesttun Indremisjon
Fra 15.09.1918 med siste endringer vedtatt på årsmøte 30.09.1988

§1. Nesttun Indremisjon har som formål på Guds ord og Den evangelisk lutherske
bekjennelses grunn å vekke og nøre sant kristelig liv.

§2. Indremisjonens oppgave søkes løst ved forkynnelse av Gud ord, ved arbeidsgrener
for de forskjellige aldersgrupper, ved hus- og sykebesøk og ellers ved felles bønn og
samtale ut fra Guds ord.

§3. Medlem i Nesttun Indremisjon kan den være som slutter seg til innholdet i §12,
melder seg inn, betaler de fastsatte medlemspenger og lever et kristelig liv.
Om et medlem i liv og lære kommer i konflikt med Indremisjonens lover, kan
vedkommende utelukkes som medlem, men først må styret ha behandlet
vedkommende etter Matt.18:15-17.

§4. Styret i Nesttun Indremisjon består av 7 medlemmer. 4 menn og 3 kvinner.
Dessuten 3 varamedlemmer.
Styret velges på årsmøtet blant medlemmene, i det 3 eller 4 utgår hvert år.
Varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Dessuten velges 2 revisorer. De
utrettede kan gjenvelges.

§5. Styret velger selv formann, nestformann, sekretær og kasserer. Styret leder
virksomheten i Nesttun Indremisjon på beste måte. For å kunne gjøre vedtak må
minst halvparten av styret være tilstede. På årsmøtet legger styret fram årsmelding
for Indremisjonen med underavdelinger, samt revidert regnskap.

§6. Nesttun Indremisjon er gjennom Midthordland Indremisjon innmeldt i
Indremisjonsforbundet.

§7. Forandring i disse lover kan gjøres på et årsmøte. Det kreves 2/3 flertall. Forslag til
forandringer må være sendt til styret minst to måneder før årsmøtet, og forslaget må
være kunngjort for medlemmene minst en måned før møtet. Innholdet i §1-2 kan
ikke forandres, og andre forandringer må ikke komme i strid med disse.